Ветеран Труда Украина Как Получить

1. Звание «Ветеран труда» присваивается:
а) лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;
б) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
2. Звание «Ветеран труда» присваивается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», подают в орган социальной защиты населения по месту жительства заявление и документы, подтверждающие основания для его присвоения.
4. Лица, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения, представляют документы, подтверждающие:
а) награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;
б) трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.
5. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения, представляют документы, подтверждающие:
а) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем;
б) трудовой стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин).
6. Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных.
Для присвоения звания «Ветеран труда» могут быть представлены как подлинники необходимых документов, так и их копии, заверенные органом социальной защиты населения.
7. Заявления лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», со всеми необходимыми документами в 10-дневный срок направляются органом социальной защиты населения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства заявителя.
8. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении этого звания принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 15-дневный срок со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами.
Уведомление об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения направляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявителю и в орган социальной защиты населения по месту его жительства с указанием причин отказа и с приложением представленных заявителем документов.
9. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», органом социальной защиты населения по месту его жительства выдается в установленном порядке удостоверение ветерана труда.».

Міністерство соцiальної політики України

 • всі громадяни зі стажем роботи 40 років — для чоловіків і 35 років — для жінок, які вийшли на пенсію;
 • громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • ті, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до пунктів в — з ст. 13 та ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • особи, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики, що вийшли на пенсію згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про пенсійне забезпечення» за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством колишнього СРСР;
 • інваліди I і II груп, які отримують пенсії за інвалідністю, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.
 • користування за умови виходу на пенсію або зміни місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння);
 • переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних фахівців;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову шпиталізацію;
 • використання чергової щорічної відпустки в зручний час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, забезпечення їх паливом;
 • першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
 • переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів;
 • переважне право на встановлення домашніх телефонів;
 • звільнення від плати за землю і сплати земельного податку;
 • безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Республіки Крим) за місцем проживання.
 • Пільговий проїзд надають за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Вам будет интересно ==>  Нужно ли платить налоги с продажи машиноместа

Кто считается ветераном труда, какие они имеют льготы

Согласно статье 6 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста», ветеранами труда признаны граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, у физических лиц, имеют стаж работы 40 лет — для мужчин и 35 — для женщин и вышли на пенсию.

— бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области (Республики Крым) по месту жительства.

Государственные гарантии и льготы ветеранам труда и лицам преклонного возраста в Украине

 1. пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
 2. первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
 3. преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения ;
 4. ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
 5. первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках и первоочередная госпитализацию;
 6. использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
 7. преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;
 8. первоочередное получение ссуды на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение ссуды для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;
 9. преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;
 10. преимущественное право на установку домашних телефонов;
 11. освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;
 12. бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской
 1. надбавки к пенсиям в размере 200 процентов минимальной пенсии по возрасту, финансирование которых осуществляется за счет Государственного бюджета Украины;
 2. льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет согласно налогового и таможенного законодательства;
 3. первоочередное бесплатное лечение личное и членов семей;
 4. первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, доставка по его заключению лекарств на дом;
 5. бесплатное первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда до санаторно-курортного заведения и обратно.
 6. освобождение от квартирной платы, независимо от форм собственности жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг;
 7. бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах первого класса (на местах первой категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным транспортом;
 8. бесплатное пользование внутригородским транспортом (трамваем, автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными переправами), поездами пригородного сообщения, а в сельской местности — автобусами внутриобластных линий;
 9. преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации;
 10. предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в году в удобное время;
 11. выплата жене (мужу) и детям до 18 лет в случае смерти единовременного пособия в размере пяти прожиточных минимумов, утвержденных законом на день смерти, в расчете на на одного человека и др.

Вечерний Харьков

Согласно Закону Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», на получение звания «Ветеран труда» могут претендовать граждане, которые вышли на пенсию, имея соответствующий стаж работы. Для мужчин это 40 лет, для женщин – 35 лет, разъяснили в Минсоцполитики.

Ветеранами труда также могут быть:

 • граждане, которым назначена пенсия на льготных условиях и имеющим определенный стаж; для вышедших на пенсию по Списку №1 – это 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин; для вышедших на пенсию по Списку №2 – это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
 • больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики при наличии стажа 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин;
 • пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего СССР;
 • инвалиды I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не менее 15 лет.
Вам будет интересно ==>  Адресная Помощь Липецк

Обращаться по вопросу получения звания «Ветеран труда» следует в управление социальной защиты населения по месту жительства.

В исполкоме горсовета (в отделе по распределению жилья), конечно, есть очередь на получение жилья для разных льготников, но в год дают две-три квартиры, да и то бывшие в употреблении. А в очереди несколько сотен человек. Так что реально действующей для ветеранов труда является только льгота на бесплатное протезирование. Но и здесь есть оговорка: если пенсия не превышает 2690 гривень.

Согласно закону, звание «Ветеран труда» в Украине могут получить женщины, имеющие 35 лет стажа, и мужчины, официально отработавшие 40 лет. Однако для этого они должны выйти на заслуженный отдых. В законе прописано несколько льгот для этой категории украинцев, например, право на первоочередное получение жилья. Но кому его сейчас выделяют?

Размеры льгот ветеранам труда на 2019

Для граждан, достигших пенсионного возраста и имеющих статус ветерана труда, законодательной базой, определяющей порядок предоставления и размеры льгот, является Закон Украины № 3721-XII «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», а также иные акты законодательства, издаваемые в соответствии с ним.

 • Получение ссуды на строительство жилых домов и надворных построек, присоединение к ним инженерных сетей и коммуникаций, с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства (ст.8 п.8).
 • Первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, а также на приобретение материалов для индивидуального строительства (ст.8 п.9).

Основным нормативным актом, определяющим льготы для ветеранов труда, является Закон Украины «Об основных положениях социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста» от 16 декабря 1993 года 721-XII (далее — Закон) . Этот Закон также определяет и основные положения государственной политики относительно ветеранов труда, других граждан преклонного возраста.

См. последние новости по льготам Согласно Закону ветеранами труда считаются:1) обычные пенсионеры со стажем работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет – для женщин;2) льготные пенсионеры по списку №1 с общим стажем не менее 30 лет для мужчин и 25 лет – для женщин;3) льготные пенсионеры по списку №2 с общим стажем не менее 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин;4) льготные пенсионеры по пунктам «в»-«з» статьи 13 Закона Украины №1788-12 (сельские трактористы-машинисты, доярки, свинарки; водители городского пассажирского транспорта и другие – при наличии стажа у мужчин – 35 лет и женщин – 30 лет;5) пенсионеры по выслуге лет по статье 52 ЗаконаУкраины №1788-12 (авиаторы, железнодорожники, водители грузовиков на шахтах и рудниках, докеры-механизаторы, геологи, лесозаготовители, артисты, учителя, врачи, спортсмены и другие) — при наличии стажа у мужчин – 35 лет и женщин – 30 лет;6) пенсионеры по возрасту отдельных категорий граждан:— лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики;— инвалиды по зрению 1-ой группы и инвалиды с детства 1-ой группы;при наличии стажа у мужчин – 30 лет и женщин – 25 лет;

В ст. 3 ФЗ № 166 от 15.12.2001«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предоставляют иностранным гражданам одинаковые права со своими гражданами в области пенсионного обеспечения только в случае их постоянного проживания в Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором. Согласно статьи 5. Граждане Российской Федерации

б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласно соглашению Международному соглашению, статус пенсионера при его переезде на постоянное место жительства из одного государства в другое не изменяется. Но в районном отделе мне отказывают подтвердить статус Ветерана труда, ссылаясь на то, что для ПРИОБРЕТЕНИЯ статуса необходимое условие к стажу работы является проживание 20 лет в субъекте Федерации. Какими аргументами и способом можно доказать свои права если изложенные выше аргументы я истолковала верно. Большое спасибо!

Ветеран Труда Украина Как Получить

Уважаемая Валентина Ивановна в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» ветеранами труда признаются граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, физических лиц, имеют стаж работы 40 лет – для мужчин и 35 лет – для женщин и вышли на пенсию.

а) граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях:
— по списку № 1 производств, работ профессий, должностей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях – при наличии общего трудового стажа у женщин – 25 лет, а мужчин – 30 лет;
— по списку № 2 производств, работ профессий, должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях – при наличии общего трудового стажа у женщин – 30 лет, а мужчин – 35 лет;
в соответствии с пунктами «в» — «з» ст. 13 и ст. 52 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» — при наличии общего трудового стажа у женщин – 30 лет, у мужчин – 35 лет;
— в соответствии с частью первой ст.18 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» — при наличии общего трудового стажа у женщин – 25 лет, у мужчин – 30 лет;

Вам будет интересно ==>  Положено ли детям родившимся в 2021 году региональная выплата 100000

4) Живу в Севастополе. Трудовой стаж 40 лет, женщина, пенсионер по возрасту. Награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ в 1976 г., в Украине имела статус Ветеран Труда (согласно трудового стажа более 35 лет). Отказано в 2015 г. в статусе Ветеран Труда РФ по закону г. Севастополя. (№97-ЗС от 26.12.2014 г.) — правомерно ли лишение (отказ) меня статуса Ветеран труда который был у меня при Украине?

3) Я ветеран с 2009 г на Украине. Мой рабочий стаж 41 год. Сейчас получил Вид на жительство. Оформляю Российское гражданство. По новому закону для получения ветерана труда стаж не учитывается. Но, мне 70 лет. И я на пенсии с 2004 года, а значит, ветерана труда заслужил в те года, когда стаж 40 лет имел значение для получения ветерана труда. Как мне восстановить свои права на звание ветерана труда?

Льготы ветеранам труда: куда пойти и что просить

Думается, никто не будет спорить, что наименее защищенная категория населения — это пенсионеры, среди которых довольно много ветеранов труда. Ведь зачастую они получают весьма среднюю пенсию по возрасту, при этом даже не рассчитывая на какие-то дополнительные блага, гарантированные государством! К сожалению, ЗУ «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста» не предусматривает выплату таким труженикам дополнительных денежных средств, но некоторые льготы все же существуют.

Где же подвох? Согласно Постановлению КМУ от 17.06.2004 №785 «Об утверждении порядка выплаты денежной компенсации стоимости санаторно-курортного лечения некоторым категориям граждан» (в ред. от 21.07.2008), правом на компенсацию стоимости путевки можно воспользоваться лишь один раз в два года (п. 6 Постановления). И это еще не все. В соответствии с п. 4 этого же документа, компенсация выплачивается в размере стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения во время проведения оздоровления, но не более чем средняя стоимость санаторно-курортной путевки, которая, кстати, определяется Минтруда по представлению ФСЗИ и по согласованию с Минфином ежегодно до 15 марта в рамках объема бюджетных средств. К примеру, в 2011 г. средняя стоимость путевки была определена аж в 300 грн. (!). Как видно, льготы есть, вот только воспользоваться ими довольно сложно.

Согласно Закону Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», на получение звания «Ветеран труда» могут претендовать граждане, которые вышли на пенсию, имея соответствующий стаж работы. Для мужчин это 40 лет, для женщин – 35 лет, разъяснили в Минсоцполитики.

Ветеранами труда также могут быть:

 • граждане, которым назначена пенсия на льготных условиях и имеющим определенный стаж; для вышедших на пенсию по Списку №1 – это 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин; для вышедших на пенсию по Списку №2 – это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
 • больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики при наличии стажа 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин;
 • пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего СССР;
 • инвалиды I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не менее 15 лет.

Обращаться по вопросу получения звания «Ветеран труда» следует в управление социальной защиты населения по месту жительства.

8) первоочередное получение ссуды на индивидуальное (кооперативное) домостроительство с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после завершения строительства, а также первоочередное получение ссуды для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;

Основным нормативным актом, определяющим льготы для ветеранов труда, является Закон Украины «Об основных положениях социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста» от 16 декабря 1993 года 721-XII (далее — Закон) . Этот Закон также определяет и основные положения государственной политики относительно ветеранов труда, других граждан преклонного возраста.

Ветеран труда надбавка в 2021в украине

Есть определенные критерии, применяемые для определения необходимости в проведении дополнительных выплат. Правительствами Московской и Челябинской областей, СПб решено не обращать внимания на этот критерий, но в остальных регионах он имеет решающее значение:

Ветераны труда, зарегистрированные в Москве, могут рассчитывать на государственные пособия при получении пенсии по старости или пенсии по иным основаниям. Они не предусмотрены для тех, кто не получает пенсию. Эта процедура вступит в силу в столице в 2020 году и продолжится в 2021 году.

Ссылка на основную публикацию